SILABUS CERAMAH RAMADHAN

1434 H/2013 M

 

No

Topik

Pokok Bahasan

Referensi

1

Mahaban Ya Ramadhan Setiap Muslim Bergembira dengan datangnya Ramadhan.Ramadhan Bulan Peningkatan Taqwa:

–       – Ketaqwaan Pribadi

–       – Ketaqwaan Keluarga

–       – Ketaqwaan Masyarakat

QS 2:183

2

Menjadi Pribadi yang Ikhlas Pengertian Ikhlas dan Hubungannya dengan Puasa.Kedudukan dan Indikasi Ikhlas

Kiat-Kiat Mempertahankan Ikhlas.

–       – Memiliki pengetahuan tentang ikhlas.

–       – Meningkatkan pelaksanaan ubudiyah.

–       – Bergaul dengan orang yang ikhlas.

–       – Meneladani orang yang ikhlas.

–       – Memohon pertolongan Allah agar bisa ikhlas.

Riya dan Bahayanya:

–       – Sifat munafik.

–       – Bentuk syirik yang dikhawatirkan Nabi.

–       – Penghapus nilai amal.

QS 4:142.

QS 2:264

3

Menjadi Pribadi yang Shiddik (jujur) Jujur dan Hubungannya dengan PuasaBentuk-Bentuk Shiddik:

–       Shiddik dalam perkataan

–       Shiddik dalam muamalah

–       Shiddik dalam keinginan

–       Shiddik dalam kenyataan

Dusta dan Bentuk-Bentuknya

–       Dusta dalam perkataan.

–       Dusta dalam janji

–       Dusta dalam persaksian

–       Dusta dalam menuduh

QS 9:119

QS 2:8

QS 17:34

QS 4:135

QS 49:6

4

Menjadi Pribadi yang Tawadhu Tawadhu dan Hubungannya dengan Puasa.Keharusan dan Keutamaan Tawadhu

Takabbur dan Dampak Negatifnya.

–       Merasa paling baik dan benar

–       Tidak senang pada saran

–       Tidak senang pada kemajuan orang lain

–       Menolak kebenaran meskipun menyakininya

–       Tidak bisa masuk surga

Kiat Menghilangkan Takabbur:

–       Menyadari jeleknya sifat takkabur

–       Mengenal hakikat diri yang lemah

–       Mendekatkan diri Kepada Allah

QS 16:53

QS 7:11-13

QS 40:60

QS 27:14

QS 16:23

QS 23:12-15

5

Menjadi Pribadi yang Dermawan Pengertian Derma dan Keharusan menjadi Dermawan.Bentuk-Bentuk Kedermawanan:

–       Dermawan terhadap diri sendiri

–       Dermawan terhadap keluarga

–       Dermawan terhadap orang lain

–       Dermawan terhadap jalan perjuangan

Pengertian Kikir dan Kaharusan Menjauhinya Kiat Menjauhi Sifat Kikir:

–       Sadari buruknya sifat ini

–       Sadari bahwa kita butuh orang lain

–       Sadari bahwa kikir dibenci Allah

–       Bergaulah dengan orang yang dermawan

QS 2:215

QS 61:10-11

QS 59:9

QS 3:180

QS 4:37

6

Menjadi Pribadi Yang Berbaik Sangka Berbaik sangka merupakan salah satu faktor penting dalam ukhuwah.Keutamaan dan manfaat berbaik sangka:

–  Hubungan persaudaraan menjadi lebih baik

–  Terhindar dari penyesalan

–  Senang atas kemajuan orang lain.

Kerugian berburuk sangka:

–  Mendapat nilai dosa

–  Dusta yang besar

–  Menimbulkan sifat buruk

Larangan berburuk sangka

QS 49:6

QS 49:12

 

7

Menjadi Pribadi yang Pemaaf Pemaaf merupakan cirri orang bertaqwaMemaafkan lebih baik. Namun bila membalas haruslah setimpal dengan kesalahannya.

Manfaat memaafkan:

–  Hubungan pribadi akan menjadi baik

–  Kehidupan berjama’ah akan tambah kokoh

Bahaya marah:

–  Merusak iman

–  Mudah mendapatkan murka Allah SWT.

–  Mudah menyulut kemarahan orang lain.

Keutamaan menahan amarah

QS 3:133-134

QS 7:199

QS 3:159

QS 42:40

 

8

Menjadi Pribadi yang Adil Pengertian dan perintah berlaku adil.Macam-macam adil:

–  Adil terhadap diri sendiri

–  Adil terhadap isteri

–  Adil terhadap anak

–  Adil dalam perselisihan

–  Adil terhadap musuh

–  Adil dalam penegakan hukum

–  Adil dalam berbicara

Keharusan meninggalkan kezaliman

QS 4:58

QS 4:135

QS 4:3

QS 49:9

QS 5:8

QS 4:58

QS 6:152

QS 31:11

9

Menjadi Pribadi yang Amanah Pengertian dan pentingnya amanahBentuk-bentuk amanah:

–  Memelihara titipan dan mengembalikannya

–  Menjaga rahasia

–  Tidak menyalahgunakan jabatan

–  Melaksanakan kewajiban

Keharusan meninggalkan khianat

QS 4:58

QS 8:27

QS 99:7-8

10

Menjadi Pribadi yang Sabar Pengertian, urgensi dan kedudukan sabarMacam-macam sabar dalam Al-Qur’an:

–  Sabar atas cobaan dunia

–  Sabar dalam keinginan nafsu

–  Sabar dalam taat

–  Sabar atas beban dakwa

–  Sabar dalam peperangan

–  Sabar dalam hubungan manusiawi

QS 2:155-157QS:63:9

QS 3:14-15

QS 20:132

QS 31:17

QS 2:177

QS 8:45-47

QS4:19

11

Menjadi Pribadi yang Tawakkal Hakikat TawakalMamfaat tawakal: berusaha memperoleh mamfaat dan menolak mudharat

Tingkatan tawakal:

–  Tenang dan tentram terhadap segala keadaan

–  Menyerahkan segala keputusan kepada Allah

sedang tugas manusia adalah usaha.

–  Ridha terhadap segala keputusan Allah

QS 3:159

QS 8:2

12

Menjadi Pribadi yang Taqwa Pengertian TaqwaUrgensi Taqwa:

–  Perintah Allah untuk setiap orang

–  Al-Qur’an sebagai petunjuk menuju taqwa

–  Sebaik-baik pakaian

–  Sebaik-baik bekal

–  Asas diterimanya amal

–  Kunci kemulian manusia

QS 4:131

QS 2:2

QS 7:26

QS 2:197

QS 5:27

QS 49:13

13

Menjadi Pribadi yang Bersyukur Makna dan keharusan bersyukur.Bersyukur dengan hati, lisan dan amal.

Keuntungan Bersyukur:

–  Menambah tambahan nikmat

–  Tidak akan disiksa Allah

–  Mendapat Ridha illahi

QS 14:7

QS 4:147

QS 39:7

14

Menjadi Pribadi yang Bajik Pengertian kebajikan dan keharusan melakukannyaBentuk-bentuk kebajikan:

–  Dalam aqidah

–  Dalam amal

–  Dalam akhlaq

QS 2:177

15

Menjadi Pribadi yang Istiqomah Pengertian dan mamfaat istiqamahIstiqamah merupakan perintah yang berat

Bentuk-bentuk istiqomah:

–  Istiqamah dalam aqidah

–  Istiqamah dal syari’ah

–  Istiqamah dal perjuangan

QS 46:13QS 11:112

QS 11:109

QS 45:18

QS 6:153

QS 11:12

16

Menjadi Pribadi yang Taubat Pengertian dan urgensi taubatSyarat diterimanya taubat:

–  Memahami dan menyadari kesalahan yang dilakukan

–  Menyesali dan bertekad tidak akan mengulangi kesalahan

–  Menyampaikan permohonan maaf

–  Membuktikan kehidupan yang lebih baik

QS 66:8

 

17

Menjadi Pribadi yang Cinta Kepada Allah Setiap muslim seharusnya cinta kepada Allah SWT.Ciri cinta kepada Allah:

–  Menyesuaikan diri dengan kehendak Allah

–  Selalu ingat dan rindu

–  Rela berkorban

–  Membela agama Allah

QS 24:51

QS 33:41-42

QS 9:24

QS 2:217

18

Menjadi Pribadi yang Takut Kepada Allah SWT. Keharusan takut kepada Allah SWT. membuat seseorang tidak menyimpang dari ketentuan-NyaKiat menumbuhkan rasa takut kepada Allah:

–  Mengkaji dalil tentang murkah Allah

–  Mengetahui akibat orang tidak takut

–  Memahami siksa akhirat yang tak terbayangkan

QS 33:39

QS 76:8-10

QS 43:54-55

QS 71:25

QS 78:21-30

19

Menjadi Pribadi yang Qana’ah Qana’ah adalah rela dan merasa cukup dengan apa yang adaUnsur Dalam Qana’ah;

–  Berusaha sekuat tenaga

–  Memohon tambahan yang wajar kepada Allah

–  Rela menerima apa yang ada

–  Sabar menerima ketentuan

–  Tawakal

–  Tidak tertarik oleh tipu daya dunia

20

Menjadi Pribadi yang Berani Setiap muslim harus syaja’ah (berani)Macam-Macam Syaja’ah:

–  Berani menyatakan yang benar

–  Berani dalam menentang kezaliman

–  Berani dalam mengakui kesalahan

–  Berani dalam menghadapi resiko

QS 46:13

 

21

Menjadi Masyarakat Zakat Perintah Allah pasti mengandung manfaatCiri Masyarakat Zakat:

–  Bersaudara

–  Tidak konflik

–  Bersungguh-sungguh

–  Terhormat

QS 49:13

QS 8:46

 

22

Menghiasi Hidup dengan Dzikir Pengertian dan Urgensi Dzikir kepada Allah SWT.Keutamaan Dzikir

–  Hati menjadi tentram

–  Memperoleh ampunan dan pahala

–  Diingat Allah SWT.

–  Dapat mencegah dari kesalahan

Lakukan dzikir dengan hati dan lisan

QS 33:41

QS 13:28

QS 33:35

QS 2:152

QS 7:201

23

Menghiasi Hidup dengan Muhasabah Keharusan melakukan muhasabah (introspeksi diri).Ruang lingkup muhasabah:

–  Sebelum melakukan sesuatu

–  Saat melakukan sesuatu

–  Sesudah melakukan sesuatu

QS 59:18

QS 7:201

QS 66:8

24

Menjadikan Rumah Idaman Setiap keluarga mendambakan rumah yang baik.Fungsi Rumah yang ideal:

–  Rumah seperti Masjid

–  Rumah seperti sekolah

–  Rumah sebagai tempat kembali

–  Rumah sebagai benteng ruhani

QS 30:21

 

 

25

Menjadi Suami dan Bapak Ideal Rumah Tangga akan berjalan dengan baik bila suami atau bapak bisa berperan dengan baik.Ciri suami atau bapak yang ideal:

–  Menjadi pemimpin yang baik

–  Memberi nafkah yang halal dan cukup

–  Memperlakukan keluarga dengan baik

–  Mendidik dan membimbing

QS 4:34

QS 2:233

QS 66:6

26

Menjadi Isteri dan Ibu Ideal Faktor penting dalam membina rumah tangga Islami adalah isteri/ibu yang baik.Ciri Isteri atau Ibu yang ideal:

–  Berakhlak mulia

–  Taat kepada suami

–  Dapat menjadi kemuliaan dirinya

–  Menjadi pendidik bagi anak

QS 4:34

 

27

Membina Anak Menjadi Shaleh Anak merupakan dambaan insane keluarga. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah.Metode mendidikan anak:

–  Mendidik dengan keteladanan yang baik

–  Mendidik dengan pembiasaan yang baik

–  Mendidik dengan pengajaran dan dialog

–  Mendidik dengan pengawasan dan nasihat

–  Mendidik dengan sanksi dan kedisiplinan

QS 63:9

QS 66:6

QS 37:102

 

28

Menjadi Muslim yang Komitmen terhadap Masjid Masjid merupakan pusat pembinaan dan pengembangan umat.Komitmen Muslim terhadap Masjid:

–  Membangun dan memeliharanya

–  Mendatangi dan memakmurkannya

–  Tidak menyalahgunakan masjid

–  Menunjukkan penghormatan kepada masjid

QS 9:17-18

 

29

Menjadi Masyarakat Islami Pribadi dan keluarga yang baik menjelma menjadi masyarakat yang baik.Ciri Masyarakat Islami:

–  Memiliki aqidah yang mantap

–  Mengedepankan moral dan hokum

–  Saling tolong menolong

–  Melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar

QS 46:13

QS 45:18

QS 5:2

QS 3:104

30

Menjadi Insan yang Bersih (Tazkiyyatun Nafs) Manusia Lahir dalam keadaan suci dan keharusan kita menjaga kesucian itu.Kiat Mensucikan Jiwa:

–  Bertaubat

–  Melaksanakan peribadatan

–  Menunaikan Zakat

QS. 66:8

QS 9:103

 

Written by puijabar

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *